Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2014

Het toezicht van de Inspectie is erop gericht om op onafhankelijke wijze in de praktijk te toetsen of datgene wat is afgesproken ook is uitgevoerd en of het werkt.

Zeven kernthema's

De onderzoeken van de Inspectie Veiligheid en Justitie richten zich in 2014 op zes van de zeven kernthema’s van het ministerie: Versterking prestatie strafrechtketen, Nederland veiliger, Bestendiging en versterking van de rechtsstaat, Nationale Politie, Slachtoffer centraal en Immigratie en asiel. Alleen op het thema kansspelbeleid doet de Inspectie geen onderzoek, omdat op dat terrein de Kansspelautoriteit de wettelijke toezichthouder is.

Daarnaast worden er onderzoeken gestart op basis van door de Inspectie gesignaleerde risico’s.

Het werkplan is flexibel, de Inspectie kan naar aanleiding van incidenten of veranderende omstandigheden besluiten extra onderzoeken in te stellen. Dat staat in haar Werkplan 2014, dat op 21 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd.