Terugblik contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016

Op 29 september 2016 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie voor en met de veiligheidsregio's voor de derde keer de landelijke contactdag georganiseerd. De dag was vooral bedoeld om informatie met elkaar uit te wisselen en de netwerkcontacten te verbeteren. Ook dit jaar was gekozen voor een centrale locatie in het land en waren we te gast bij het ‘Oude Magazijn’ in Amersfoort. Deze keer waren twee veiligheidsregio’s bereid gevonden om een presentatie te verzorgen.

Het programma bestond uit vijf onderdelen.
Na de opening door Gertjan Bos, hoofd van de Inspectie VenJ, verzorgde de Inspectie, vooruit lopend op de officiële openbaarmaking, een eerste impressie uit de Staat van de rampenbestrijding 2016.

Concept Presterend Vermogen Veiligheidsregio’s’

Na de presentatie van de Inspectie werd het stokje overgedragen aan de veiligheidsregio’s.
Tijs van Lieshout nam als portefeuillehouder van Kwaliteit en Vergelijkbaarheid de toehoorders mee in het traject om te komen tot indicatoren voor het presterend vermogen van de veiligheidsregio’s. Hij presenteerde het ‘Concept Presterend Vermogen Veiligheidsregio’s’, een raamwerk met bouwstenen.
De presentatie is op deze pagina terug te vinden.

Van beleid naar incidentmonitor naar dynamisch beleid?

Vervolgens presenteerden Dennis Overgaauw en Henk Middeljans van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord ’Van beleid naar incidentmonitor naar dynamisch beleid?’. Een presentatie over hun incidentmonitor, een instrument dat de regio wil inzetten om haar beleid beter te laten aansluiten op de risico’s in de regio. De presentatie is op deze pagina terug te vinden.

Voorbereiding op grootschalige evenementen

Hierna volgde een presentatie door Luuk Steenwelle van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over hoe om te gaan met risico’s tijdens grootschalige en complexe evenementen. In de presentatie staat de voorbereiding op de Troonswisseling centraal. In 2013 hebben de Veiligheidsregio en de gemeente Amsterdam zich samen met vele partijen moeten voorbereiden op het meest complexe evenement dat de stad ooit heeft gezien. De troonswisseling kende veel risico’s die moesten worden beheerst, maar moest bovenal een feest zijn. In de presentatie ging Luuk in op de aanpak van (de voorbereiding van) het evenement en schetste aan de hand van praktijkvoorbeelden de belangrijkste dilemma’s en uitdagingen. De werkwijze die tijdens de troonswisseling is ontwikkeld is sindsdien verder uitgewerkt en wordt gebruikt ter voorbereiding op grote evenementen, zoals Europride. Aan het eind van de presentatie werd (aan de hand van de Europride) kort ingegaan op de huidige terrorismedreiging. Hoe prepareert de VRAA/gemeente Amsterdam zich op een mogelijke aanslag en welke belangen spelen hierbij een rol?
De presentatie is op deze pagina terug te vinden.

Discussie door Roy Johannink

Het eind van de dag werd ingevuld door Roy Johannink (zelfstandig professional op het gebied van crisismanagement). Hij ging met de zaal de discussie en de verkenning aan om te kijken waar het risicoprofiel nog meer input voor kan bieden. Het opstellen van een regionaal risicoprofiel is een van de verplichtingen van de wet Veiligheidsregio’s.
De dia’s zijn op deze pagina terug te vinden.

Het was wederom een geslaagde dag zo bleek uit verschillende reacties van deelnemers. Ook als team RB/CB kijken wij met tevredenheid terug op de landelijke contactdag.

De Inspectie heeft inmiddels een optie genomen voor de volgende contactdag. Houd u donderdag 28 september 2017 vrij in uw agenda?