Protocol voor de werkwijze

De Inspectie Justitie en Veiligheid is belast met het houden van toezicht op de uitvoering en naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het (kern)doel van de Inspectie is erop toe te zien óf en hoe de organisaties binnen haar toezichtdomein hun wettelijke en/of maatschappelijke opdracht realiseren. De Inspectie wil bijdragen aan het publieke vertrouwen in organisaties en netwerken in het domein van Justitie en Veiligheid door hun functioneren in beeld te brengen.

Om haar werk goed te kunnen doen moet Inspectie onafhankelijk zijn en tegelijkertijd in verbinding met haar omgeving. Om die reden is het van groot belang dat de Inspectie er steeds voor waakt dat zij in vrijheid tot onafhankelijke oordelen kan komen en zorgt voor een voor elke burger navolgbaar onderzoeksproces. Doel van dit protocol is om inzicht te bieden in de werkwijze die de Inspectie JenV hanteert bij het uitvoeren van haar toezichttaken en de zorgvuldigheid die zij nastreeft bij de totstandkoming van haar producten.

Inspectieproducten zijn er in meerdere vormen, zoals rapporten, jaarbeelden of signaleringsbrieven. Door kennis te nemen van het protocol weten organisaties, hun medewerkers en anderen wat zij van de Inspectie kunnen verwachten als zij met de Inspectie te maken krijgen bij de uitoefening van haar toezicht. Het protocol beschrijft de algemene werkwijze zoals die in beginsel voor alle toezichtgebieden van de Inspectie JenV geldt. Dit laat onverlet dat zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarbij er van de in dit protocol beschreven werkwijze en termijnen wordt afgeweken.